KALĖDINĖ DOVANA – PATENTAS

2014/12/19

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO IŠRADIMŲ SKYRIUS

Pareiškėjas: UAB “Vidulus”

Išradimo pavadimas: Universalus invalido vežimėlis

LR Valstybinis patentų biurasAtlikus mūsų pateikto patento paraiškos ekspertizę pagal Patentų įstatymo 24 straipsnį ir Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių IV skyriaus II skirsnį priimtas sprendimas, kad patento paraiška Nr. 2013 081 atitinka ekspertizės reikalavimus.

Patento paraiška Nr. 2013 081 bus paskelbta Valstybinio patentų biuro oficialiaus biuletenio “Išradimai, dizainas, prekių ženklai” 2015 m. Nr.1

 

CHRISTMAS GIFT – PATENT

 

LITHUANIA the State Patent Bureau INVENTIONS DIVISION

Applicant: Ltd “Vidulus”

Title of invention: Universal wheelchair

PatentFollowing our examination of patent applications filed under the Patent Law and Article 24 of the filing, examination and grant of patents for the rules of Chapter IV, Section II of the decision that the patent application no. 2013 081 meets the requirements of the examination.

The patent application no. 2013 081 will be published by the State Patent Bureau of the official gazette “inventions, designs, trademarks, 2015. No.1